HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Anh Khoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, chuyên ngành Sinh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Điện thoại: 0917672982

Email: khoana21703@kiengiang.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Biện Việt Tiến

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0366887907

Email: bienviettien@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Mỹ Hường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục tiểu học

Điện thoại: 0919540001;

Email: myhuongteacher@gmail.com